Политика приватности

ОБАВЕШТЕЊЕ о условима прикупљања и обради података о личности корисника платформе за превенцију и пријаву насиља „Чувам те”

 

Овим обавештењем информишете се о томе ко и у које сврхе прикупља и обрађује податке о личности, које наводите приликом коришћења платформе за превенцију и пријаву насиља „Чувам те” (у даљем тексту: Платформа). Обавештење се даје у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).

Платформа је успостављена са циљем да се унапреди превенција и заштита од насиља, као и да се обезбеди ефикаснија размена информација и поступање у случају нарушавања или угрожавања безбедности деце.

Информативни и едукативни део

Платформа садржи информативни и едукативни део у вези са насиљем који обухвата и онлајн обуке. Како бисте се пријавили на обуке потребно је да наведете име, презиме и адресу електронске поште који се, уз податке о називу, месту и адреси седишта школе обрађују од стране органа надлежног за образовање, уз Вашу сагласност.

 

Пријава насиља

У оквиру Платформе омогућена је и пријава насиља од стране овлашћеног лица надлежног органа или образовне, здравствене или установе социјалне заштите у којој се насиље догодило или се изражава сумња да је насиље почињено, као и лица над којим се врши насиље или другог лица које има сазнања о извршеном насиљу.

Пријава од стране лица над којим се врши насиље или другог лица које има сазнања о извршеном насиљу може бити анонимна. Ако приликом пријаве насиља желите да се представите, можете да наведете име, презиме, број телефона и адресу електронске поште. Пријава се подноси попуњавањем Форме за пријаву насиља која садржи податке о месту и времену, као и облику и учесницима насиља. По успешном подношењу пријаве издаје се потврда која садржи број под којим је пријава евидентирана и одговарајући ПИН код за праћење статуса обраде пријаве.

По пријему пријаве спроводи се тријажа како би се утврдило да ли пријава садржи елементе насиља, а уколико их садржи, класификује се и одређује надлежни орган, односно установа поступања. Уз Вашу сагласност сви наведени подаци прослеђују се лицима овлашћеним за праћење и поступање у надлежним органима и установама. Овлашћена лица имају приступ искључиво оним пријавама које захтевају њихово поступање, у складу са надлежностима утврђеним посебним законима.

Уколико су испуњени услови за поступање надлежни орган или установа започиње поступак и спроводи одговарајуће активности, у складу са важећим прописима.

Органи и установе имају приступ одговарајућим подацима из Пријаве и сматрају се руковаоцима у складу са Законом о заштити подата о личности.

Ваши лични подаци, које сте навели у Пријави, заштићени су сигурном (криптованом) везом.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обезбеђује техничке услове за несметани рад Платформе, обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности података у Државном центру за чување и управљање подацима, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност и сматра се обрађивачем.

Обрада од стране обрађивача уређена је уговором који је закључен, а који обавезује обрађивача према руковаоцу и који уређује предмет и трајање обраде, природу и сврху обраде, врсту података о личности и врсту лица о којима се подаци обрађују, као и права и обавезе руковаоца.

 

Предмет, сврха и правни основ обраде

Предмет обраде података о личности у оквиру Платформе у делу који се односи на онлајн обуке су подаци o имену и презимену ученика, родитеља, односно другог законског заступника и запосленог у школи, као и контакт подаци. Осим наведених личних података обрађују се и подаци о називу школе, месту школе и адреси седишта школе. Сврха обраде података у оквиру Платформе јесте унапређивање превенције и заштите од насиља у школи у складу са чланом 111. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20).

У делу Платформе путем којег се врши пријава насиља предмет обраде података о личности су име, презиме, број телефона и адреса електронске поште лица које пријављује насиље и подаци о лицу које врши насеље као што су: име и презиме, пол, године, назив образовне установе, разред и одељење и податке о месту и времену, као и облику и учесницима насиља.

Сврха обраде је заштита животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица, ефикаснија размена података између, као и поступање надлежних органа и установа, при вршењу насиља у којем су учесници деца.

Правни основ садржан је у члану 111. Закона о основама система образовања и васпитању, члану 20. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 40/19), члану 41. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 15/11 и 117/22 одлука УС), члану 34. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС”, број 94/16), члану 21. Закона о правима пацијената, одредбама Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени гласник РС“ број 24/18), члану 194. Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) и одредбама Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука УС и 62/2021 - одлука УС).

 

Рок чувања података

Подаци о личности евидентирани на Платформи чувају се две (2) године.

 

Мере заштите

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

 

Права која припадају лицу чији се подаци обрађују

Свако лице има право да буде обавештено о обради података који се на њега односе, као и о томе које радње обраде се врше и, сходно томе, остварује сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Имате право да у складу са чланом 82. Закона поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматрате да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона.

За сва додатна питања поводом Политике приватности можете се обратити на адресу електронске поште: lzzpol@ite.gov.rs.