Обавештење о обради података о личности

ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности лица чији су подаци унети на софтверско решење за превенцију и пријаву злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце „Чувам те” (у даљем тексту: Платформа).

Овим обавештењем информишете се о томе ко и у које сврхе обрађује податке о личности, које уносите приликом пријаве у случају злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце на Платформу.

Обавештење се пружа у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).

 

Платформа је успостављена са циљем да се унапреди превенција и пријава злостављања, заштита од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, као и да се обезбеди ефикаснија размена информација и поступање између надлежних државних органа.
Поједини појмови у Обавештењу имају значење ближе наведено у члану 4. Закона о заштити података о личности, и то:

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;

Руковалац је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање;

Oбрађивач је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца;

Tрећа страна је физичко или правно лице, односно орган власти, који није лице на које се подаци односе, руковалац или обрађивач, као ни лице које је овлашћено да обрађује податке о личности под непосредним надзором руковаоца или обрађивача;

Пристанак лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе;

Прималац је физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима власти који у складу са законом примају податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и обрађују ове податке у складу са правилима о заштити података о личности која се односе на сврху обраде.

 

Информативни и едукативни део

Платформа садржи информативни и едукативни део у вези са спречавањем/ препознавањем злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, који обухвата и онлајн обуке.
Како бисте се пријавили на онлајн обуку потребно је да наведете име, презиме и адресу електронске поште који се, уз податке о називу, месту и адреси седишта руковаоца обрађују од стране надлежног органа, уз Ваш пристанак.

 

Пријава насиља

У оквиру Платформе омогућена је и пријава злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце од стране службеног лица надлежног органа или образовне, здравствене или установе социјалне заштите у којој се злостављање, занемаривање, насиље и експлоатације деце догодила или се изражава сумња да је напред наведено почињено, као и лица над којим се врши злостављање, занемаривање, насиље и експлоатација или другог лица које има сазнања о истом.

Пријава од стране лица над којим се врши злостављање, занемаривање, насиље и експлоатација или другог лица које има сазнања о напред наведеном може бити анонимна.
Ако приликом пријаве злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце желите да се представите, можете да наведете име, презиме, број телефона и адресу електронске поште. Пријава се подноси попуњавањем Форме за пријаву која садржи податке о месту и времену, као и облику и учесницима злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације.
По успешном подношењу пријаве издаје се потврда која садржи број под којим је пријава евидентирана и одговарајући ПИН код за праћење статуса пријаве.

Пријава злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце путем Платформе, може бити поднета и без навођења података који се сматрају подацима о личности у складу са одредбама Закона о заштити податка о личности, а надлежни органи и у том случају поступају у складу са законским овлашћењима.

По пријему пријаве спроводи се тријажа, од стране Тима за тријажу, како би се утврдило да ли пријава садржи елементе злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, а уколико их садржи, класификује се и одређује се надлежни орган, односно установа која поступа у конкретном случају. Попуњавањем и слањем Форме за пријаву, наведени подаци се прослеђују Тиму за тријажу, а затим и надлежним органима и установама, који имају приступ искључиво оним пријавама које захтевају њихово поступање, у складу са надлежностима утврђеним посебним законима.

Уколико пријава садржи податке о личности подносиоца, самим попуњавањем Форме пријаве, дајете пристанак за обраду податка о личности, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности.

Уколико су испуњени услови за поступање надлежни орган или установа покреће поступак и спроводи одговарајуће активности, у складу са важећим прописима.

У складу са садржајем пријаве Тим за тријажу одређује надлежни орган, који је руковалац подацима о личности, у складу са Законом о заштити података о личности.

Подаци о личности, наведени у пријави заштићени су сигурном везом, у складу са нивоом технолошких достигнућа.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обезбеђује техничке услове за несметани рад Платформе, обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности података, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност и обрађивач је података о личности у складу са Законом о заштити података о личности.

Обрада од стране обрађивача уређена је Протоколом о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те” у циљу заштите од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, који је закључен између надлежних органа.

 

Предмет, сврха и правни основ обраде

Предмет обраде података о личности у оквиру Платформе у делу који се односи на онлајн обуке су подаци o имену и презимену ученика, родитеља, односно другог законског заступника и запосленог у школи или у другој установи, као и контакт подаци.

Осим наведених личних података обрађују се и подаци о називу установе, и адреси, односно седишту - руковаоца.

Сврха обраде података у оквиру Платформе је поштовање правних обавеза Руковалаца, односно унапређивање превенције насиља у школама, у складу са чланом 111. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20).

У делу Платформе путем којег се врши пријава злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, предмет обраде података о личности су име, презиме, број телефона и адреса електронске поште лица које пријављује насиље, уколико пријава није анонимна.

Такође, предмет обраде су и подаци о жртви злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације и о лицу које врши насеље и то: име и презиме, пол, године, назив образовне установе, разред и одељење, као и подаци о месту и времену и облику и учесницима напред наведеног.

Сврха обраде је извршење законом прописаних овлашћења руковаоца, ефикаснија размена података између потписница Протокола, као и поступање надлежних органа и установа, приликом вршења насиља у којем су учесници деца, а све у циљу специјалне и генералне превенције, као и санкционисања починиоца.

Правни основ садржан је у Уставу, ратификованим међународним уговорима и позитивним законским и подзаконским актима.