Политика приватности

ОБАВЕШТЕЊЕ о условима прикупљања и обради података о личности корисника онлајн обука у оквиру Националне платформе за пријаву насиља „Чувам те”

 

Ово обавештење се даје у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18 у даљем тексту: Закон) ради Вашег упознавања са условима прикупљања и даље обраде података о личности коју врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), са седиштем у Београду, Улица Немањина 22‒26, као руковалац података.

 

 

  1. Подаци о руковаоцу и обрађивачу

 

Министарство у вршењу својих законом прописаних овлашћења из чл. 111. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), прати стање прикупљајући податке и анализирајући податке о броју лица из реда ученика, родитеља и запослених у установама у области образовања и васпитања који су прошли обуку у оквиру Националне платформе за пријаву насиља „Чувам те” (у даљем тексту: Национална платформа) у домену превенције и заштите од насиља у школи.

 

Национална платформа је пројекат Владе Републике Србије настао на иницијативу Радне групе Владе Републике Србије која је омогућена у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу. Наведени пројекат ће се реализовати у више фаза. У првој фази Национална платформа садржи информативни и едукативни део у вези са насиљем у школама и стога се ово обавештење односи на те делове.

Канцеларијa за информационе технологије и електронску управу je обрађивач података када обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности података у Државном центру за чување и управљање подацима, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност.

Обрада од стране обрађивача уређена је уговором који је закључен у писменом облику, а који обавезује обрађивача према руковаоцу и који уређује предмет и трајање обраде, природу и сврху обраде, врсту података о личности и врсту лица о којима се подаци обрађују, као и права и обавезе руковаоца.

 

  1. Предмет, сврха и правни основ обраде

 

            Предмет обраде личних података у оквиру Националне платформе у сегменту који се односи на онлајн обуке су лични подаци o имену и презимену ученика, родитеља, односно другог законског заступника и запосленог у школи. Наведени подаци прикупљају се на основу пристанка лица на које се односе у смислу члана 12. став 1. тачка 1) Закона о заштити података о личности. Осим наведених личних података обрађују се и подаци о називу школе, месту школе и адреси седишта школе.

Сврха обраде података у оквиру Националне платформе јесте унапређивање превенције и заштите од насиља у школи у складу са чланом 111. Закона о основама система образовања и васпитања, и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20).

 

  1. Лица која користе податке и примаоци података

 

Прималац података може бити државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћено да тражи податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности, уз обезбеђивање заштите података о личности. 

Приступ Националној платформи када је реч о едукативном делу омогућен је лицима која имају право да похађају онлајн обуке у оквиру наведене платформе, као и администратору Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, ради пружања  искључиво техничке подршке у функционисању система.

Ученици који нису навршили 15 година могу приступити Националној платформи ради похађања онлајн обуке уз пристанак родитеља који врши родитељско право, односно другог законског заступника у смислу одредбе члана 16. став 2. Закона о заштити података о личности.

 

  1. Рок чувања података

 

Подаци који су предмет обраде у оквиру Националне платформе чувају се у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању.

 

  1. Мере заштите

 

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

 

  1. Пренос личних података у другу државу или међународну организацију

 

Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.

 

  1. Права која припадају лицу чији се подаци обрађују

 

Свако лице има право да буде обавештено о обради података који се на њега односе, као и о томе које радње обраде се врше и, сходно томе, остварује сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

 

5042021.0194.222/1