Најчешћа питања и одговори на једном месту

1. Коме родитељ може да пријави вршњачко насиље које његово дете трпи у школи?

Уколико родитељ има сазнање да је његово дете изложено насиљу у школи треба да се прво обрати одељенском старешини, а уколико се већ обраћао и није задовољан поступањем, може се обратити директору школе. Директор школе по сазнању сазива Тим за заштиту, који прикупља све релевантне информације, процењује ниво насиља и предузима даље активности. Школа о свему обавештава родитеља и укључује га у израду и реализацију оперативног плана заштите за ученика.

Уколико се родитељ већ обраћао установи, а поступање у установи је изостало може се обратити просветној инспекцији и/или надлежној школској управи.

2. Да ли је школа у обавези да поступа када се насиље између ученика догодило ван школе?

Уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени ученици догодило ван установе, дужна је да појача васпитни рад са ученицима уз обавезно укључивање родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када је нужно укључити надлежни центар за социјални рад. Установа уколико има сазнање обавештава друге надлежне установе-полицију и центар за социјални рад  у зависности од ситуације                ( нпр. уколико има сазнање о тучи ученика који имају изнад 14. година обавештава полицију).

3. Ко врши процену нивоа насиља?

Процену нивоа насиља врши Тим за заштиту узимајући у обзир све релевантне чињенице. Процена нивоа насиља се доноси на основу анализе интензитета, степена ризика, трајања и учесталости понашања, последица, броја учесника, узраста и карактеристика развојног периода детета, односно ученика. На основу опсежне и детаљне анализе сваке индивидуалне  ситуације насиља Тим процењује ниво. Такође, узима у обзир и да ли су укључене или је потребно да буду укључене и друге институције.

4. Процедура вођења васпитно-дисциплинског поступка против ученика ?

За трећи ниво вршњачког насиља, директор  закључком покреће васпитно-дисциплински поступак против ученика одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. Мере које се ученику изричу зависе и од резултата појачаног васпитног рада и евентуалне позитивне промене у понашању.