Шта је насиље?

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

Насиљем и злостављањем сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ); ученика према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.

Врсте насиља:

Физичко насиље

Психичко насиље

Социјално насиље

Дигитално насиље

Злоупотреба детета и ученика

Сексуално насиље

Насилни екстремизам

Трговина људима

Експлоатација

Занемаривање и немарно поступање