O Timu škole za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Svaka obrazovna ustanova ima poseban tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (u daljem tekstu: tim za zaštitu).

Članove i rukovodioca tima za zaštitu određuje direktor ustanove iz reda zaposlenih (nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i dr.). Broj i sastav članova tima za zaštitu zavise od specifičnosti ustanove (vrsta i veličina ustanove, organizacija rada, izdvojena odeljenja, prisustvo dece i učenika iz manjinskih i marginalizovanih grupa i dr.). Direktor određuje, psihologa, pedagoga ili, izuzetno, drugog zaposlenog – člana tima za zaštitu, kao odgovornog za vođenje i čuvanje dokumentacije o svim situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u kojima tim za zaštitu učestvuje. Ustanova može da uključi u tim za zaštitu predstavnike roditelja i lokalne zajednice, učeničkog parlamenta i po potrebi odgovarajuće stručnjake (socijalni radnik, specijalni pedagog, lekar, predstavnik policije i dr.). Kada tim razmatra konkretne situacije nasilja u obavezi je da postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zadaci tima za zaštitu jesu, naročito, da:

1) priprema program zaštite u skladu sa specifičnostima ustanove i utvrđenim merama za unapređivanje na osnovu analize stanja;

2) informiše decu i učenike, zaposlene i roditelje o planiranim aktivnostima i mogućnosti traženja podrške i pomoći od tima za zaštitu;

3) učestvuje u obukama i projektima za razvijanje kompetencija zaposlenih potrebnih za prevenciju i intervenciju u situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

4) predlaže mere za prevenciju i zaštitu, organizuje konsultacije i učestvuje u proceni rizika i donošenju odluka o postupcima u slučajevima sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

5) uključuje roditelje u preventivne i interventne mere i aktivnosti;

6) prati i procenjuje efekte preduzetih mera za zaštitu dece i učenika i daje odgovarajuće predloge direktoru;

7) sarađuje sa stručnjacima iz drugih nadležnih organa, organizacija, službi i medija radi sveobuhvatne zaštite dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

8) vodi i čuva dokumentaciju;

9) izveštava stručna tela i organ upravljanja.

Tim se uvek uključuje kada postoji sumnja da se radi o drugom ili trećem nivou vršnjačkog nasilja i kada postoji sumnja da je nasilje izvršila odrasla osoba nad detetom/učenikom. Uzimajući u obzir raspoložive činjenice tim vrši razvrstavanje nivoa vršnjačkog nasilja uzimajući u obzir sledeće kriterijume: analizu intenziteta, stepena rizika, trajanja i učestalosti ponašanja, posledica, broja učesnika, uzrasta i karakteristika razvojnog perioda deteta, odnosno učenika. Na predškolskom uzrastu u skladu sa razvojnim karakteristikama uzrasta govorimo o sukobima među decom i agresivnom ponašanju. Tim za zaštitu deteta u predškolskoj ustanovi prilikom analize situacije i donošenja plana aktivnosti u radu sa detetom i porodicom uzima u obzir učestalost ponašanja, trajanje, intenzitet, posledice, stepen rizika po učesnike situacije, karakteristike razvojnog perioda i individualne karakteristike deteta.

Tim ne sprovodi vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika, koji je u ingerenciji direktora škole ali je uključen u izradu operativnog plana zaštite, praćenje njegove realizacije, evaluaciju, saradnju sa drugim institucijama.

Kada postoji sumnja da je nasilje izvršeno od strane zaposlene osobe, tim ne sprovodi disciplinski postupak koji je u ingerenciji direktora ustanove, već ima ulogu izrade operativnog plana zaštite za dete/učenika. Ukoliko postoji sumnja da je nasilje izvršeno od strane roditelja ili trećeg lica, prijava se vrši nadležnim organima (policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad) i tim opet ima ulogu izrade operativnog plana zaštite za dete/učenika i saradnje sa nadležnim institucijama koje sprovode postupak utvrđivanja činjenica i primene mera u skladu sa utvrđenim stanjem.

Ukoliko je nasilje izvršio učenik nad zaposlenim, tim se uključuje u izradu operativnog plana zaštite za učenika ( aktivnosti pojačanog vaspitnog rada sa učenikom) i sarađuje sa drugim uključenim institucijama (policija, centar za socijalni rad i dr.)