Najčešća pitanja i odgovori na jednom mestu

1. Kome roditelj može da prijavi vršnjačko nasilje koje njegovo dete trpi u školi?

Ukoliko roditelj ima saznanje da je njegovo dete izloženo nasilju u školi treba da se prvo obrati odeljenskom starešini, a ukoliko se već obraćao i nije zadovoljan postupanjem, može se obratiti direktoru škole. Direktor škole po saznanju saziva Tim za zaštitu, koji prikuplja sve relevantne informacije, procenjuje nivo nasilja i preduzima dalje aktivnosti. Škola o svemu obaveštava roditelja i uključuje ga u izradu i realizaciju operativnog plana zaštite za učenika.

Ukoliko se roditelj već obraćao ustanovi, a postupanje u ustanovi je izostalo može se obratiti prosvetnoj inspekciji i/ili nadležnoj školskoj upravi.

2. Da li je škola u obavezi da postupa kada se nasilje između učenika dogodilo van škole?

Ukoliko ustanova ima saznanje da se nasilje u koje su uključeni učenici dogodilo van ustanove, dužna je da pojača vaspitni rad sa učenicima uz obavezno uključivanje roditelja, osim kada se radi o nasilju u porodici, kada je nužno uključiti nadležni centar za socijalni rad. Ustanova ukoliko ima saznanje obaveštava druge nadležne ustanove-policiju i centar za socijalni rad  u zavisnosti od situacije                ( npr. ukoliko ima saznanje o tuči učenika koji imaju iznad 14. godina obaveštava policiju).

3. Ko vrši procenu nivoa nasilja?

Procenu nivoa nasilja vrši Tim za zaštitu uzimajući u obzir sve relevantne činjenice. Procena nivoa nasilja se donosi na osnovu analize intenziteta, stepena rizika, trajanja i učestalosti ponašanja, posledica, broja učesnika, uzrasta i karakteristika razvojnog perioda deteta, odnosno učenika. Na osnovu opsežne i detaljne analize svake individualne  situacije nasilja Tim procenjuje nivo. Takođe, uzima u obzir i da li su uključene ili je potrebno da budu uključene i druge institucije.

4. Procedura vođenja vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika ?

Za treći nivo vršnjačkog nasilja, direktor  zaključkom pokreće vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja, o čemu odmah, a najkasnije narednog radnog dana obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu. Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u ovom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad. Vaspitno-disciplinski postupak okončava se, nakon vođenja pojačanog vaspitnog rada sa učenikom, donošenjem rešenja u roku od 30 dana od dana pokretanja. Pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za odlučivanje. Mere koje se učeniku izriču zavise i od rezultata pojačanog vaspitnog rada i eventualne pozitivne promene u ponašanju.