Onlajn obuke za zaposlene

Dostupno je sedam obuka:

 

1."Obuka za zaposlene - porodično nasilje" - na ovoj obuci steći ćete znanja veštine koje će vam pomoći da prepoznate znake porodičnog nasilja, ali i da pomognete učeniku koji trpi isto.

Porodično nasilje nikome nije omiljena tema, ali ono je prisutno. Zbog toga ćete osim procedura i obaveza sa kojima ćete se upoznati, dobiti i savete koji vam mogu biti dragoceni u vašem svakodnevnom radu sa učenicima.

Naš tim uvažio je kompleksnost i osetljivost tema i potrudio se da vam učenje učini što primamljivijim – pripremili smo interaktivne provere znanja, a osim toga, platforma ima integrisane rang-liste. Na vama je samo da počnete i poboljšate svoje kompetencije na platformi kojoj možete pristupiti u svako doba, sa bilo kog uređaja i učiti svojim tempom.


*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

2. "Strategije u radu sa učenicima koji pokazuju probleme u ponašanju" - na ovoj obuci steći ćete znanja veštine koje će vam pomoći da savladate strategije u radu sa učenicima koji pokazuju probleme u ponašanju.

Kroz primere iz prakse, proverena znanja steći ćete na jednostavan zanimljiv način. Osim procedura i obaveza sa kojima ćete se upoznati, dobićete i savete koji vam mogu biti dragoceni u vašem svakodnevnom radu sa učenicima.

Sve to usvajaćete kroz jednostavnu i gejmifikovanu formu, radeći promišljeno pripremljene provere znanja. Iskoristite priliku da se upoznate na najvažnijim savetima i procedurama na inovativan i efikasan način. Čekamo vas!

3. Obuka za zaposlene u predškolskim ustanovama - Stvaranje sigurne i podsticajne sredine za razvoj i učenje u vrtiću - Na ovoj obuci upoznaćete se sa tim kako možete da stvorite sigurnu i podsticajnu sredinu za razvoj i učenje u vrtiću.

Deca mogu da razvijaju svoje kapacitete i uče samo u sredini koja je podsticajna i bezbedna. Zbog toga smo pripremili obuku na kojoj ćete steći najvažnija znanja i veštine kako biste obezbedili deci najbolji razvoj. Sve to usvajaćete kroz jednostavnu i gejmifikovanu formu, radeći promišljeno pripremljene provere znanja. pristupite obuci u svako doba, sa bilo kog uređaja i učite svojim tempom.

*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

 

4. Zaštita dece sa smetnjama u razvoju u slučajevima zanemarivanja i diskriminacije, zlostavljanja i nasilja - Na ovoj obuci steći ćete znanja i veštine koje će vam pomoći da prepoznate znake zanemarivanja, diskriminacije, zlostavljanja ili nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju, ali i da im pomognete da se zaštite.

Položaj dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom je posebno osetljiv, i oni su u daleko većem riziku da budu izložena različnim oblicima i vrstama zanemarivanja, diskriminacije, zlostavljanja i nasilja.  Zbog toga je veoma važno ove pojave sprečiti i upoznati se sa merama obrazovne podrške čija funkcija je i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
 
*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

 

5. Uloga ustanova obrazovanja i vaspitanja u borbi protiv trgovine ljudima - Na ovoj obuci upoznaćete se sa ulogom obrazovnog sistema u zaštiti i prevenciji trgovine ljudima, pre svega dece, odnosno učenika. Saznaćete više o Listi indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima.

Za uspešno sprovođenje preventivnih mera i zaštite učenika od trgovine ljudima ćete steći potrebne veštine i upoznaćete se sa korisnim savetima kako obezbediti podršku učenicima/deci žrtavama trgovine ljudima.

*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

6. Bezbedno korišćenje digitalne tehnologije - prevencija digitalnog nasilja - Na ovoj obuci saznaćete kako jačati digitalne kompetencije učenika, zatim i razvijati digitalnu pismenost, odnosno osposobiti učenike da na adekvatan način reaguju ukoliko dođe do digitalnog nasilja.

Za uspešno sprovođenje digitalne prevencije ćete steći potrebne veštine i upoznaćete se sa korisnim savetima kako obezbediti podršku učenicima/deci.

*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

7. Saradnja policije i ustanova obrazovanja i vaspitanja u prevenciji rizičnog ponašanja dece i mladih - Na ovoj obuci saznaćete koje bezbednosne aktivnosti sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova sa ciljem da pruži maksimalni stepen zaštite obrazovno-vaspitnim ustanovama.

 

 Saznaćete kako policija postupa u različitim situacijama nasilja, te i kako pomaže obrazovno-vaspitnim ustanovama da nadalje procesuiraju različite situacijama nasilja.

 

 *Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.

8. Nasilje nad decom u institucijama za smeštaj dece i mladih u sistemu socijalne zaštite - na ovoj obuci steći ćete znanja i veštine koje će vam pomoći u prepoznavanju, suzbijanju i sprečavanju nasilja nad decom u institucijama za smeštaj dece i mladih u sistemu socijalne zaštite. Obuka će vam pomoći da razumete različite oblike nasilja, kao i faktore rizika i posledice nasilja na decu i mlade. 

Saznaćete više o strategijama i aktivnostima koje mogu doprineti sprečavanju nasilja i zaštiti dece i mladih i razviti veštine za prepoznavanje znakova nasilja i pravilno reagovanje u slučajevima kada je nasilje prisutno ili postoji osnovana sumnja na nasilje. 

 

*Prosvetnim radnicima nakon završene obuke dostupan je za preuzimanje personalizovan sertifikat i priznaje se 16 bodova za ostvareno usavršavanje koje preduzima ustanova u okviru svojih aktivnosti.